Interne Verantwoording

Interne verantwoording en controle voorkomt machtsconcentratie en zorgt ervoor dat besluitvorming robuust is en vrij van ongewenste beïnvloeding. Daarnaast zorgen interne verantwoording en controle ervoor dat geen enkele bestuurder of departement de absolute controle heeft over beslissingen en dat er duidelijk toegewezen bevoegdheden zijn.

PRINCIPE 26: DE ORGANISATIE RESPECTEERT RELEVANTE WETGEVING.

PRINCIPE 27: DE RAAD VAN BESTUUR STELT EEN MEERJARENBELEIDSPLAN OP.

PRINCIPE 28: DE RAAD VAN BESTUUR STELT PROCEDURES IN INZAKE HET TUSSENTIJDS AFTREDEN VAN BESTUURDERS.

PRINCIPE 29: DE ORGANISATIE LEGT IN DE STATUTEN DE ONVERENIGBAARHEDEN MET LIDMAATSCHAP VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAST.

PRINCIPE 30: DE ORGANISATIE PAST EEN DUIDELIJKE BESTUURSSTRUCTUUR TOE WAARBIJ REKENING WORDT GEHOUDEN MET HET PRINCIPE VAN DE SCHEIDING DER MACHTEN.

PRINCIPE 31: DE RAAD VAN BESTUUR HOUDT OP PASSENDE WIJZE TOEZICHT OP DE DIRECTIE.

PRINCIPE 32: DE ALGEMENE VERGADERING HOUDT OP PASSENDE WIJZE TOEZICHT OP DE RAAD VAN BESTUUR.

PRINCIPE 33: DE ORGANISATIE HEEFT EEN GEPAST SYSTEEM VOOR RISICOBEHEERSING.

       (tbc)

PRINCIPE 34: DE ORGANISATIE HEEFT EEN FINANCIEEL OF AUDITCOMITÉ.

PRINCIPE 35: DE RAAD VAN BESTUUR PAST EEN SYSTEEM VAN INTERNE CONTROLE TOE OP ZICHZELF.

       Zelfevaluatie (tbc)

PRINCIPE 36: DE RAAD VAN BESTUUR EVALUEERT OP JAARLIJKSE BASIS HAAR EIGEN SAMENSTELLING EN WERKING.

       (tbc)

PRINCIPE 37: DE ORGANISATIE WORDT GECONTROLEERD DOOR EEN EXTERNE, ONAFHANKELIJKE REVISOR.

Boekhoudkantoor

PRINCIPE 38: DE RAAD VAN BESTUUR LEGT EEN GEDRAGSCODE VAST VOOR DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR, DE DIRECTIE EN HET PERSONEEL.

PRINCIPE 39: DE RAAD VAN BESTUUR LEGT PROCEDURES INZAKE BELANGENCONFLICTEN VAST DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

PRINCIPE 40: DE RAAD VAN BESTUUR LEGT PROCEDURES VOOR DE AFHANDELING VAN KLACHTEN VAST IN HET INTERN REGLEMENT.

PRINCIPE 41: DE RAAD VAN BESTUUR LEGT JAARLIJKS EEN WERKPLAN EN BIJPASSEND VERGADERSCHEMA VAST.

PRINCIPE 42: DE ORGANISATIE STIMULEERT DE OPNAME VAN EXTERNE LEDEN IN DE RAAD VAN BESTUUR.

De Vlaamse Boks Liga nodigt geregeld externe uit om een bijdrage te leveren op bestuursvergadering. Zo zijn bijvoorbeeld het RVSP, VZW De Kleine prins, KBBB etc… op bestuursvergadering uitgenodigd om een toelichting te geven en de VBL te adviseren in haar beleid.

PRINCIPE 43: DE RAAD VAN BESTUUR RICHT INDIEN AANGEWEZEN ONDERSTEUNENDE COMITÉS OP.