DEMOCRATIE

Democratie heeft betrekking op interne regels en normen die inherent zijn aan democratische grondbeginselen. Meer bepaald houdt democratie verband met de participatie in beleidsprocessen door diegenen die het voorwerp vormen van het beleid. Sociale  verantwoordelijkheid houdt verband met het opnemen van verantwoordelijkheid ten opzichte van interne en externe belanghebbenden.

PRINCIPE 10: BESTUURSLEDEN WORDEN OP DEMOCRATISCHE WIJZE EN VOLGENS RIGOUREUZE EN TRANSPARANTE PROCEDURES (HER)BENOEMD.

PRINCIPE 11 DE ORGANISATIE LEGT EEN GESTANDAARDISEERDE INTRODUCTIEPROCEDURE VAST VOOR NIEUWE BESTUURSLEDEN.

PRINCIPE 12 DE ORGANISATIE STREEFT NAAR EEN GEDIFFERENTIEERDE, EVENWICHTIGE EN COMPETENTE RAAD VAN BESTUUR.

PRINCIPE 13: DE RAAD VAN BESTUUR STELT EEN BENOEMINGSCOMITÉ IN.

PRINCIPE 14 DE ORGANISATIE LEGT EEN QUORUM VAST IN DE STATUTEN OF HET BESTUURSREGLEMENT VOOR DE RAAD VAN BESTUUR EN DE ALGEMENE VERGADERING.

PRINCIPE 15: ER IS EEN VASTGESTELDE ZITTINGSTERMIJN EN EEN GEFASEERD ROOSTER VAN AFTREDEN VOOR BESTUURDERS.

PRINCIPE 16: DE ALGEMENE VERGADERING VERTEGENWOORDIGT DE LEDEN EN KOMT MINIMAAL EEN KEER PER JAAR SAMEN.

PRINCIPE 17: DE RAAD VAN BESTUUR KOMT OP REGELMATIGE BASIS SAMEN.`

PRINCIPE 18: DE ORGANISATIE WORDT GEKENMERKT DOOR BESTUURLIJKE EENHEID.

PRINCIPE 19: DE ORGANISATIE ZORGT VOOR DE BETROKKENHEID VAN HAAR INTERNE BELANGHEBBENDEN IN DE WERKING VAN DE ORGANISATIE.

PRINCIPE 20: DE ORGANISATIE ONDERSTEUNT LEDENORGANISATIES OP HET GEBIED VAN BESTUUR EN MANAGEMENT.

PRINCIPE 21: DE ORGANISATIE VOERT EEN BELEID INZAKE SOCIALE VERANTWOORDELIJKHEID.

PRINCIPE 22: DE ORGANISATIE VOERT EEN BELEID INZAKE GEZOND EN ETHISCH SPORTEN IN OVEREENSTEMMING MET RELEVANTE REGELGEVING.

PRINCIPE 23: DE ORGANISATIE VOERT EEN BELEID INZAKE DE BESTRIJDING VAN DOPING IN OVEREENSTEMMING MET RELEVANTE REGELGEVING.

PRINCIPE 24: DE ORGANISATIE VOERT EEN BELEID INZAKE DE BESTRIJDING VAN MATCH-FIXING.

PRINCIPE 25: DE ORGANISATIE HEEFT EEN BELEID INZAKE DE PROMOTIE VAN GELIJKHEID EN DIVERSITEIT BINNEN DE SPORT EN BINNEN DE ORGANISATIE.